Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 264 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-39/04.06.2020г. от Генади Христов Георгиев, управител на „МЕТАЛПЛАСТ ГРУП“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 3427.179.42, находящ се в местността „Под ормана“, гр. Русе. С плана за имота да се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/, като се предвиди свободно застрояване с максимална височина Н до 15 м., плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5 и озеленяване – минимум 20%.  ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени в имота на 3 метра от страничната имотна граница от север, на 5 метра от страничната имотна граница от запад и на минимум от 3 метра от външната имотна граница към обслужващия път от юг и изток, при съобразяване с необходимия сервитут на преминаващия в близост до имота въздушен електропровод средно напрежение. ПУП да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, на чл.108, ал. 2 от ЗУТ и на Наредба №16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-145#2/29.06.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-145#1/15.06.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.179.42, находящ се в местността „Под ормана“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)