Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 264

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 11,ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет- Русе за общинската собственост във връзка с раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 7,т.20Б, т.22, т.23 и ал. 3, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, разположени в:
1.1. Спортен комплекс „Ялта” гр. Русе – Заведение за обществено хранене без алкохол, с площ от 9 кв.м. на първия етаж на сграда представляваща тренировъчна зала „Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1 описан в АОС № 6205/31.03.2010г. за срок от пет години, с начална месечна наемна цена 48,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.3 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
1.2. Спортен комплекс „Ялта” гр. Русе Физиотерапевтични кабинети 2 броя, с площ по 15 кв.м. на първия етаж на сграда представляваща тренировъчна зала „Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1 описани в АОС № 6205/31.03.2010г., за срок от пет години, с начална месечна наемна цена 38,00 лв. без ДДС за всеки един кабинет, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т. 7 и ал.3, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
1.3. Плувен комплекс в кв. Парк на младежта разположен върху терен с идентификатор 63427.1.58 с площ 12 209 кв.м. състоящ се от спортен басейн с площ 1250 кв.м. и изградена към него кула за скокове във вода; басейн за спортна топка с площ 660,60 кв.м.; басейн със свободна форма с площ от 600 кв.м.; детски басейн с площ 250 кв.м.; 9 сгради с обща площ 690 кв.м. и открити спортни площи описани в АОС № 6332/22.11.2010г., за срок от една година, с начална месечна наемна цена 4098,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.20Б, т.22, т.23 и ал.3, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка I, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата спечелили публичния търг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)