Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 264

РЕШЕНИЕ № 264
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение № 64/13.02.2008 г. на Общински съвет – Русе в частта на чл. 4, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ОСУРЕ, както следва: „Чл. 4, ал. 2 – „Съветът се състои от 18 /осемнадесет/ члена и включва: представители на общинска администрация – 6 /шест/члена, общински съветници – 5 /пет/члена, представители на гражданското общество – 5 /пет/члена и 2 /два/члена представители на академичната общност.”