Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 265 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

  1. Отлага за следващо заседание приемане на  Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)