Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 265 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода ноември 2015 г. – м. април 2016 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)