Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 265 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-17/11.04.2024 г. от „Артемида север“ ООД , Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – уличен водопровод, водопроводно отклонение и ел. захранване до ПИ 63427.180.17 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасета.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.
  3.  Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)