Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 266 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал.3; чл. 60, ал. 1, т. 1 и ал.3; чл.61 от Закона за концесиите (ЗК); чл.91, ал.1и ал.2 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК), Общинският съвет реши:
1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе на основание чл. 60, ал. 1, т. 1 от ЗК – няма допуснат участник.
2. Решението по т. 1 с мотивите за приемането му се съобщaва на заинтересования участник по реда на чл. 48а от ЗК и подлежи на обжалване по реда на глава единадесета от ЗК в 10-дневен срок от съобщението пред КЗК.
3. Поради липса на внесен депозит за участие в процедурата, не се налага освобождаването му с решение на кмета на Община Русе в 7-дневен срок от изтичането на срока по т.2 за обжалване на решението за прекратяване на процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)