Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 266

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, както следва: Параграф единствен. Алинея 4 и алинея 5 на член 58 се отменят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)