Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 266

РЕШЕНИЕ № 266
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, общинският съвет реши:

1. Приема отчета за 48-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” през 2008 г.
2. Увеличава общата рамка на МФ „Мартенски музикални дни” за 2008 г. на основание сключен договор с БНТ на стойност 23 458 лв., и преизпълнение на собствените приходи с 19 217 лв., или общо 42 675, както следва:
По приходите на обща сума + 42 675 лв.
в това число:
Приходи с общински характер
– собствени приходи за делегирани разходи + 42 675 лв.
§ 3619 “Други неданъчни приходи”
По разходите на обща сума + 42 675 лв.
в това число:
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност “ Други дейности по културата “
§ 1098 “Други некласифицирани разходи” + 42 675 лв.
Партида МФ „ММД”