Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 267 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 54, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с т. 3, предложение последно от Решение № 48, прието с Протокол № 4 от 23.01.2020 година, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема доклада за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец януари 2020 –месец юли 2020 година.
  2. Предлага да се удължи дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе с три месеца поради прекъсване на заседанията причинени от пандемията Covid-19 на територията на страната.
  3. Приема декларация, както следва:

ДЕКЛАРАЦИЯ:

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, единно изразяваме своето дълбоко безпокойство от липсата на съпричастност на Държавата да изпълни вменените й от Закона задължения и да извърши необходимите действия за решаване на проблемите със замърсяването на въздуха от промишлени източници в град Русе.

Държавата е запозната от години с фактологията и продължава да бездейства, като дори не е разположила мобилна станция за качество на атмосферния въздух, част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Регионалната лаборатория към ИАОС не разполага с преносима техника за измерване на органични замърсители в определените в закона и комплексните разрешителни норми, а има единствено за аварийни замервания и залпово замърсяване.

Отново в последните дни на територията на град Русе се усещат неприятни миризми на органични съединения, характерни и отделяни от емисиите на промишлените предприятия.  Сигналите от гражданите са десетки и ежедневни.

Чистотата на атмосферния въздух е от изключително значение за нашата община и за хората, живеещи в нея. С особена сила това важи за малките деца, хората от третата възраст и страдащите от дихателни проблеми и белодробни заболявания. Проблемът стои пред нас, жителите на община Русе, от повече от тридесет години и все още не е решен.

Тридесет години по-късно нашият град отново е изправен пред предизвикателството да извоюва правото си  на чист и годен за дишане въздух. Множеството сигнали на  русенци за неприятни миризми и мръсен въздух и организираните през последните години протести са доказателство, че гражданското общество в Русе е готово да отстоява правото си на здравословна околна среда.

Русе иска да диша!

Настояваме да бъде осигурена в най-кратки срокове адекватна, модерна и мобилна техника за анализ на качеството на въздуха в Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)