Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 267 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост; във връзка с чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 8/22.06.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 год., с учредяване право на пристрояване на „Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД за изграждане на обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД“ със застроена площ 31,85 кв.м. в общински ПИ с идентификатор 63427.2.5209 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ в гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, предмет на АОС № 3168/13.09.1999 г., с прогнозен приход в размер на 10 300 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за учредяване право на пристрояване на „Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД за изграждане на обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД“ със застроена площ 31,85 кв.м. в общински ПИ с идентификатор 63427.2.5209 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ в гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, предмет на АОС № 3168/13.09.1999 г., на цена в размер на 10 300 лева, без включени дължими данъци и такси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)