Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 267 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 16, чл. 124а, ал. 1, 124б, ал. 1 ал. 2,  във връзка с чл. 125, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и Червена вода, Община Русе.
  2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за гр. Мартен, Община Русе.

3.         Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за с. Сандрово, Община Русе.

4.         Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за с. Николово, Община Русе.

5.         Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за с. Червена вода, Община Русе.

Решението да се разгласи с обявление, което се постави на определените за това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата й.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)