Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 267

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, и чл. 6, ал. 1, буква „е”, чл. 8, ал. 1, чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, както следва:
§ 1. Чл. 44 придобива следната редакция:
„чл. 44. За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници:
1.1 за удостоверение за наследници по права линия:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой.
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането. – 6,00 лв. за 1 брой
1.2 за удостоверение за наследници по съребрена линия:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
2. за издаване на удостоверение за семейно положение:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
3. за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой.
4. за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 8,00 лв. за 1 брой
5. за издаване на удостоверение за родените от майката деца
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой.
Б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
6. за издаване на удостоверение за правно ограничение:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
7. за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой.
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв./бр.
8. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 8,00 лв./бр.
9. за издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 8,00 лв. за 1 брой
10. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден. – 8,00 лв. за 1 брой
11. за издаване на удостоверение за постоянен адрес
11.1 за български граждани:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6 ,00лв. за 1 брой
11.2 за лица, приети за български граждани с указ на президент или чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
12. за издаване на удостоверение за настоящ адрес:
12.1 за български граждани:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
12.2 за лица, приети за български граждани с указ на президент или чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
13. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
14. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
15. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
16. за издаване на удостоверение за раждане –дубликат:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
17. за издаване на препис-извлечение от Акт за раждане:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
18. за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
19. за издаване на Препис-извлечение от Акт за сключен граждански брак:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
20. за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 2 дни от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой
б) бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 6,00 лв. за 1 брой
21. за издаване на удостоверения в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение до 7 дни от заявяването и заплащането – 5,00 лв. за 1 брой
22. за заверка на документи, нуждаещи се от легализация – срока за изпълнение се определя от срока за изпълнение на издавания документ – 7,00 лв. за 1 брой
23. за издаване на заверени копия от документи
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 1 ден от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за първа страница, за всяка следваща страница по 2,00 лв.
24. За инвалиди с намалена работоспособност 90% и повече, удостоверено с документ – решение на ТЕЛК, административните такси от т.1 до т.23 включително се заплащат с 50 % намаление”.
§ 2. Раздел V. Такси за добив на кариерни материали се отменя.
§ 3. Създава нов §21 в ПЗР на Наредбата със следния текст: „Изменението на чл. 44 от Наредбата, прието с решение №267 по протокол № 13 от 12.07.2012 г. на ОбС – Русе влиза в сила на 16.08.2012 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)