Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 267

РЕШЕНИЕ № 267
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.18 ЗОЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна на предназначението на имот № 000278 в местността „Кантона” с площ 2,000 дка в землището на с. Басарбово, с цел обособяване на паркинг по проект, финансиран по програма ФАР „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да направи искане до Министерство на земеделието и храните за промяна на предназначението на описания в т.1 от настоящото решение имот, както и да инициира всички необходими процедури по реда на ЗОЗЗ.