Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 268 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

 Упълномощава Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев, като представители на Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 16.09.2020г. от 13 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1, а при липса на кворум – на 01.10.2020г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред да гласуват „ЗА“ по точки 5 и 6 от дневния ред на събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)