Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 268 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.4 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

I.Приема изменение в раздел Б. Къщи на Списък №1 на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №108, прието с протокол №6/25.02.2016 г., както следва:
1.Добавя точка №169 в списъка – жилищен имот, с административен адрес гр. Русе, ул „Доростол“ №102, предмет на АОС №7400/23.07.2015 г.
2.Добавя точка №170 в списъка – жилищен имот, с административен адрес гр. Русе, ул. „Лисец“ №15, предмет на АОС №7401/23.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)