Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 268 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл.124а, ал.7, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 125, ал. 1 и
чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и заявления с вх. №№УТ-27-14/27.02.2024 г. и 94Б-6325-1#1/04.04.2024 г. от Борислава Стойкова, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.450 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ да се определи устройствена зона „Смесена многофункционална зона – разновидност 2“ (Смф2), съгласно предвижданията на ОУПО-Русе, като се спазят изискванията за параметри и устройствени нормативи за зоната. С проекта за ПУП да се предвиди ново застрояване с ограничителни линии на застрояване, разположена на по 3м от вътрешните имотни граници и съобразено със сервитута на преминаващата покрай имота техническа инфраструктура, съобразно приложената скица-предложение.

Да се съобразят изискванията и условията посочени в съгласувателни писма с рег. №№ИзхК-EDN-1260#1/19.03.2024г. от „ЕРП Север“ АД и K-877#1/18.03.2024 г. от „ВиК“ ООД – Русе.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)