Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 268

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. „в”, чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за възстановяване функционирането на лечебно- профилактичния комплекс включващ плувен басейн и помещения за физиотерапия в Детска ясла № 8, намираща се в гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 68, с цел провеждане на водно-закалителни процедури на децата от детската ясла.
2. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§1. Създава подточка 1.1 към чл. 27, ал. 1, т. 1 със следното съдържание:
„1.1. За извършване на водно-закалителни процедури в лечебно-профилактичен комплекс в детските ясли родителите на децата заплащат допълнителна месечна такса в размер на 10.00 лева.”.
§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на приемането й.
3. Приходът от такса за водно-закалителните процедури целево да бъде предназначен за покриване на разходите в съответните детски ясли, предоставящи услугата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)