Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 268

РЕШЕНИЕ № 268
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.16, т.1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна на Дружествения договор на „ВиК”ООД в частта му относно наименованието на дружеството както следва:
– Чл.1, ал.1 от Дружествения договор да добие следния вид: „Фирменото наименование на дружеството във „Водоснабдяване и канализация – Русе”ООД. Фирмата се изписва на български език – ръкописно, печатно или щампеловано. Съкратеното изписване на фирмата да бъде:”ВиК-Русе”ООД”
– В чл.2, ал.1; чл.3; чл.4 и чл.5 от Дружественият договор да се промени наименованието на дружеството от „ВиК”ООД на „ВиК-Русе”ООД.
2. Дава мандат на представителя на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „ВиК”ООД г-н Мариян Савов да изрази горното становище на общинския съвет.