Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 269 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 2, вр. ал. 1 и ал. 3 от Закона за политическите партии; чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведени на 26 март 2017 г. избори за народни представители в действащото в момента Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №4670-НС/30.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Демократи за силна България“, БУЛСТАТ 131271567, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 18, за нуждите на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имот – частна общинска собственост, а именно: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляваща помещение на първи етаж   /без прилежащата част – междинен етаж/, с площ 188,98 кв. м, с предназначение: за офис, брой нива  на обекта: 1, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ № 15, ет.1, обект 1, който самостоятелен обект се намира /в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор  63427.2.765, предмет на АЧОС № 6799/25.10.2012 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)