Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 269 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №8/22.06.2016 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на имот, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с поземлен имот с идентификатор 63427.2.3191, с площ от 189 кв.м., с административен адрес в град Русе, ул. „Свети Сава“ №12, предмет на Акт №7920/15.06.2016 г. за частна общинска собственост, с прогнозен приход от продажбата в размер на 18 000,00 лв. (осемнадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 189 кв.м., с административен адрес в град Русе, ул. „Свети Сава“ №12, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), а съгласно действащият кадастрален план на град Русе представлява ПИ №3191 в кв. 154, предмет на Акт №7920/15.06.2016 г. за частна общинска собственост, вписан под №117, том 21, н.д. 4204 , дв. вх. рег. №7822, вх. рег. №7972/17.06.2016 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с начална тръжна цена 18 000,00 лв. (осемнадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)