Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 269 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл.124а, ал.7, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и заявление с вх. №УТ-27-28/25.03.2024 г. от Десимир Паскалев, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.518 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ да се определи устройствена зона „Вилна“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО-Русе, като се спазят изискванията за параметри и устройствени нормативи за зоната. С проекта да се предвиди ново застрояване с ограничителни линии на застрояване, разположена на по 4м от двете странични имотни граници, на 6м от дъното на имота и на 5м от източната имотна граница към обслужващ път, съобразно  приложената скица-предложение.

Да се съобразят изискванията и условията посочени в съгласувателни писма с рег. №№ИзхК-EDN-1661#1/12.04.2024г. от „ЕРП Север“ АД и K-1098#1/08.04.2024 г. от „ВиК“ ООД – Русе.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)