Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 269

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21,ал.2,във връзка с чл.21,ал,т.7от ЗМСМА,чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.6, буква „д” от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.107, т.1-8 от ЗМДТ, чл.6, буква „к” от ЗМДТ във връзка с чл.153, ал.4, чл.143, ал2 и чл.150, ал.4 от ЗУТ, §3 от ДР на ЗУТ, чл.109, ал.1 и чл.79 от АПК, общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС – Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, както следва:
В чл. 42 – За технически услуги по устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
– Т.1.2 . Цената да стане 25лв/лист
§1. В чл. 42 – За технически услуги по устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
Т.1.2. Цените за формат А4-20 лв/лист и формат А3-30 лв/ лист се отменят. Цената става 25 лв/лист, независимо от неговия формат.
Т.1.3. Цената се променя от 150 лв/ха на 100 лв/ха.
Т.2. В графата за цена се добавя – 3 лв. и текстът се променя така: „Издаване на заверени копия от документи и строителни книжа във формат А3 и А4”
Т.2.1. се отменя;
Т.2.2. се отменя;
Т.4 .Текстът се променя и придобива следната редакция: „Издаване на удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ”;
Т.7.1.Текстът се променя и придобива следната редакция: „Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ” ;
Т.7.2. Текстът се променя така: „Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за поставяне на свободностоящи рекламни съоръжения”;
Т.14.1. Цената се променя и придобива следната редакция: „По 0.40лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.20 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части, но не повече от 900 лв. на специалност.”;
Т.14.2. Текстът се променя така: „Огради”.
Т.24.Текстът „……..екзекутивни проекти по т.17-24….” се заменя с „……… екзекутивна документация по т.17-24……”;
Във всички текстове на чл.42 се отменят сроковете, указващи извършването на технически услуги.
§2. В глава втора ”Местни такси”, Раздел VІ „Такси за технически услуги” се прави следното допълнение:
Създава се нов чл. 42б със следния текст:
Чл.42б „ Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията по чл.42 са:
Ал.1 Срокът е 3-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точка 5.
Ал.2 Срокът е 7-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.1, т.2, т.3,т.6, т.8, т.9, т.10,т.12.2, т.16, т.18, т.25, т.26.
Срокът е 7-дневен от внасянето на проектите по т.14, т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23 / при наличие на изготвена оценка по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ/
Ал.3 Срокът е 14-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.7.1, т.12.1/за услугите по чл.181 и чл.202от ЗУТ/, т.16, т.24.
Ал.4 Срокът е 28-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.7.2.
Ал.5 Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.4, т.12.1/за услугата по §16 от ЗУТ/, т.13.
Срокът е едномесечен от внасянето на проектите по т.14,т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23 /при наличие на изготвена оценка по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ/
§3. В чл.59в – За други технически услуги по устройство на територията, извън изброените в чл.42 се правят следните изменения и допълнения
Т.3. Цена от 110 лв. се заменя с 80 лв.
Т.5.1 Цената се променя и придобива следната редакция: „По 0.80лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.40 лв./м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части.
Т.11. Цената се променя от 550 лв. на 500 лв.
Т.11.1 ; Т.11.2 ; Т11.3 ; Т.11.5 и Т.11.6 – Цените в текстовете „не повече от …….. лв.” се променят както следва :
За т.11.1 – 400 лв.
За т.11.2 – 500 лв.
За т.11.3 – 600 лв.
За т.11.4 – 600 лв.
За т. 11.5 – 600 лв.
За т. 11.6 – 600 лв.
Във всички текстове на чл.59в се отменят сроковете, указващи извършването на технически услуги.

§4. В Глава ІІІ: „ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА” се прави следното допълнение:
Създава се нов член чл.59г със следния текст:
Чл.59г. Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията по чл.59в са:
Ал.1 Срокът е 7-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.1, т.9 и т.10
Ал.2 Срокът е 14-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.2, т.3, т.5.2, т.5.3, т.5.4, т.11.
Ал.3 Срокът е 28-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.4
Ал.4 Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.5.1, т.7, т.8, т.12, т.13, т.14., т.15, т.16.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)