Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 27 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 41, ал. 1, пр. 1 от ЗГ, чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД 46-311/18.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет – Русе реши:

Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 41,00 (четиридесет и един) лева за декар площ на отдаваните под наем орехови и лескови култури от ОПФ (общински поземлен фонд) чрез публичен търг за 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)