Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 27 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да участва като член в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ – Сдружение „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ИКТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО И УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ“ във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като Община Русе не поема финансови или имуществени ангажименти във връзка с участието си в сдружението.
  2. Определя кмета на Община Русе за представител на Община Русе в сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)