Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 27 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като клуб,                        на Сдружение ,,Съюз на математиците в България“, ЕИК 000704509, помещение, представляващо част, с полезна площ 86,00 кв. м, от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.163.2.136, със застроена площ на самостоятелния обект 237,27 кв. м, с предназначение за учебна дейност, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда многофамилна жилищна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.163.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.1.163, с административен адрес гр. Русе, кв. Възраждане, ул. Плиска № 4, ет. 0, предмет на АЧОС №10919 от 28.11.2023 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 73,00 лв. ( седемдесет и три лева) без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)