Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 270 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 2, вр. ал. 1 и ал. 3 от Закона за политическите партии; чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведени на 26 март 2017 г. избори за народни представители в действащото в момента Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №4670-НС/30.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Съюз на Демократичните Сили“, БУЛСТАТ 130052349, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Г.С.Раковски“ №134, за нуждите на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имот – частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2085.9.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляваща помещение на първи етаж   на ж.б. „Съединение“, вх. 3 /три/ по ул. „Цар Асен 26“ в гр. Русе, с площ 158 кв. м, с предназначение: за  културна и обществена дейност, брой нива  на обекта – едно, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 (девет), разположена в поземлен имот с 63427.2.2085, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Цар Асен“ № 26, вх. 3, ет. 0, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7685 от 27.01.2016г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)