Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 271 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. и ал.10 и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено заявление за откриване на процедура за продажба и становище, изразено в протокол №7 от 26.05.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., с недвижим имот с идентификатор 63427.4.2060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 157 кв. м., намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Мими Балканска“ №5, предмет на акт за частна общинска собственост №7194/04.03.2014 г. с прогнозен приход от продажбата му в размер на 11 800,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.4.2060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 157 кв. м., намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Мими Балканска“ №5, предмет на акт за частна общинска собственост №7194/04.03.2014 г. с начална тръжна цена 11 800,00 лева, без включени данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)