Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 271

РЕШЕНИЕ № 271
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Изменя чл. 6 от Наредба №12 за рекламната дейност на територията на Община-Русе, както следва:
ал.(1) Всички фирмени наименования и РИЕ на територията на Община-Русе се изписват задължително на български език и може да се дублират на чужд език, с размер на шрифта, не по-голям от българския. Чуждоезичният текст задължително се разполага под българския, когато текстовете са изписани един над друг, когато са изписани един до друг чуждоезичният текст се разполага след българския. Чуждоезичният текст на българските наименования задължително се изписва при спазване на правилата за транслитерация.
ал.(2) Изключение за изобразяване по начина, по който са регистрирани, се допуска само за търговска марка или фирмен знак (лого), по смисъла на Член. 9 ал.1 от Закона за марките и географските означения регистрирани в Патентното ведомство или регистрирани от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост , по реда на Мадридската спогодба.
2. В шест месечен срок текстовете отговарящи по смисъла на Наредба №12 за рекламната дейност на територията на Община-Русе, Раздел I, чл.2 ал.1 да бъдат приведени в съответствие с настоящите промени в Наредба №12.
3. На основание Наредба №12, Раздел XI, чл.51, задължава зам. кмета по устройство на територията, да осъществява текущ и последващ контрол по Наредба №12.
4. Възлага на кмета на Община-Русе в двумесечен срок да представи доклад на заседанието на Общинския съвет, съдържащ информация за:
– съставени актове за констатирани нарушения по Наредба №12, Раздел XI
– издадени въз основа на тях наказателни постановления
– приходи постъпили в бюджета на Община-Русе от наложените за тези нарушения глоби за изминалата 2007г. и за първото тримесечие на 2008г.