Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 272 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§52-04 “Придобиване на транспортни средства“       

Обект: „Автомобили – 3 бр. за Районните инспектори“ за 100 000 лв., да се чете

Обект: „Автомобили – 2 бр. за Районните инспектори“ за 100 000 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§10-15 „Материали“                                                                                                 – 14 000 лв.

ДГ „Чучулига“- 14 000 лв.

§10-30 „Текущ ремонт“                                                                                           – 42 614 лв.

ДГ „Пинокио“ -42 614 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“               + 56 614 лв.

Обект: „ Изграждане на мълниезащитна система в сградата на

ДГ „Чучулига“ с адрес ул. „Борислав“ №4“ +7 000 лв.

Обект: „ Изграждане на мълниезащитна система в сградата на

ДГ „Чучулига с адрес ул. „Иглика“ №2“ +7 000 лв.

Обект: „Монтаж на газови котли и преработка на отоплителна инсталация

в сградата на ДГ „Пинокио“ на ул. „Вискяр планина“ №2“+42 614 лв.                                              

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

§10-15 „Материали“                                                                                                   -2 800 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +2 800 лв.

Обект: „Ски ергометър“ за 2 800 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                           0 лв.  

Всичко за функция:                                                                                                         0 лв.

Всичко разходи държавни дейности:                                                                           0 лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  – 8 400 лв.

Обект: „Инверторен климатик 12000 BTU – 4 бр. за км. Бъзън“

Всичко за дейност:                                                                                                   – 8 400 лв.  

Всичко за функция:                                                                                                 – 8 400 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално

стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“

§10-15 „Материали“                                                                                                  – 5 000 лв.

ОП „Комунални дейности“- 5 000 лв.

§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                        + 521 592 лв.

Обект: „Основен ремонт на ул. „Плиска“, гр. Русе

/било:870 705 лв.; става 1 392 297 лв./+521 592 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 + 5 000 лв. 

Обект: „Автоматичен пистолет за светлоотразителни перли

за ОП Комунални дейности“+5 000 лв.

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                           –  614 800 лв.

Обект: „Изграждане на обслужваща улица към местност             

„Христо Македонски“ в гр. Русе“ /било:614 800 лв.; става:0.00 лв./                        

Всичко за дейност:                                                                                                – 93 208 лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“

§10-15 „Материали“                                                                                                  – 3 000 лв.

ОП „Комунални дейности“ -3 000 лв.

§10-30 „Текущ ремонт“                                                                                             – 5 400 лв.

Кметство Бъзън -1 200 лв.

Кметство Басарбово -4 200 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“               + 12 600 лв.                          

Обект: „Алуминиево скеле с височина 5м.

за ОП „Комунални дейности“  +3 000 лв.

Обект: „Модулна сцена за км. Бъзън“+9 600 лв. 

§52-04 “Придобиване на транспортни средства“                                                   + 4 200 лв.

Обект: „Електрическа триколка с товарно ремарке

за км. Басарбово“+4 200 лв.

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                             – 177 400 лв.

Обект: Комбинирана детска площадка за възрастови групи

деца от 0 г. до 18 г. в УПИ VI-3759, кв.300, гр. Русе /било: 93 700лв; става: 0.00 лв./

Обект: Детска площадка на ул. „Шести септември“, при бл. „Дунав“, гр. Русе

/ било: 96 300 лв.; става ; 0.00 лв./         

Обект: „Благоустрояване пространството при бл. 21,

кв. Дружба 1,гр. Русе“ +12 600 лв.                                       

Всичко за дейност:                                                                                               – 169 000 лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

ОП „Паркстрой – Русе“

§10-16 „Вода, горива и енергия“                                                                            – 23 255 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“               + 23 255 лв.

Обект: „Акумулаторен трион /резачка/ за ОП „Паркстрой“ -5бр.“ + 9 850 лв.

Обект: „Моторен уред за обдухване ОП „Паркстрой“ – 3бр.“ + 1 836 лв.

Обект: „Прътова моторна кастрачка ОП „Паркстрой“ – 3бр.“ + 4 698 лв.

Обект: „Бензинов верижен трион ОП „Паркстрой“  + 1 166 лв.

Обект: „Бензинова ножица за жив плет ОП „Паркстрой“  – 5бр.“ + 5 705 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.

Всичко за функция:                                                                                             – 262 208 лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура“

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                             – 109 027 лв.

Обект: „Баскетболно игрище в междублоковото пространство на бл. „Мура“

– бл. „Хвойна“, кв. „Здравец изток“, гр. Русе / било: 156 000 лв.; става: 46 973 лв./

Всичко за дейност:                                                                                               – 109 027 лв.

Всичко за функция:                                                                                             – 109 027 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 865 „Други дейности по туризма“

ОП „Русе арт“

§10-98 „ Други разходи, некласифицирани в другите                                          – 8 760 лв.

параграфи и подпараграфи“

§53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за                                +8 760 лв. програмни продукти“   .                                                           

Обект: „Уеб базирана информационна система за целите на CMS“ + 1 080 лв.;

Обект: „Динамичен уеб сайт – Туристически портал“ +7 680 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                           0 лв.  

Всичко за функция:                                                                                                         0 лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                   – 379 635 лв.

III. Разходи ДД  дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

СЗ ИООРС

Дейност 282  „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане

на запаси и мощности“

СЗ ИООРС

§10-15 „Материали“                                                                                                   – 7 000 лв.

§52-04 “Придобиване на транспортни средства“                                                   + 7 000 лв.

Обект: „Автомобил /за скоби/ за нуждите на СЗ ИООРС“

/било: 36 100 лв.; става: 43 100 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи                                       0 лв.      

Корекции в Инвестиционната програма за 2024 г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ Обект; „Основен ремонт на ул. „Доростол“, гр. Русе, Обект: „Основен ремонт на ул. „Тулча“, гр.  Русе   Обект: “Повдигната пешеходна пътека пред ОУ „Никола Обретенов“ на ул. „Никола Табаков“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Ангел Кънчев“ на ул. „Стефан Стамболов“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Ангел Кънчев“ на ул. „Българска морава“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека  за ОУ „Любен Каравелов“ на ул. „Велико Търново“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Отец Паисий“ в гр. Мартен на ул. „България“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  в с. Николово на ул. „Плиска“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Г.С. Раковски“ в с. Ново село на ул. „България“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  в с. Семерджиево на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Отец Паисий“ в с. Тетово на ул. „Ген. Столетов“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Васил Априлов“ в с. Хотанца на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ОУ „Олимпи Панов“ на ул. „Сърнена гора, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред СУ „Христо Ботев“ на ул. „Александровска“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред СУ „Възраждане“ на ул. „Студентска“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред СУ „Възраждане“ на ул. „Плевен“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред СУ „Васил Левски“ на ул. „Цанко Церковски“, гр. Русе   Обект: „Повдигната пешеходна пътека за МГ „Баба Тонка“ на ул. „Иван Вазов“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ДГ „Здравец“ на ул. „Захари Стоянов“, гр. Русе Обект: „Повдигната пешеходна пътека за ДГ „Детелина“ на ул. „Киев“, гр. Русе   Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред ДГ „Снежанка“ на ул. „Илинден“, гр. Русе      36 800   23 500     13 824   11 641   14 444   12 230   13 780   16 058   23 494     10 217     10 197   14 467   10 731   12 876     11 057   8 526   12 724     11 964   17 678     12 976   11 380          273 764   481 800     700   700   700   700   700   700   700     700     700   700   700   700     700   700   700     700   700     700   700      0   0      310 400   69 235      +547 364   +527 535     -13 124   -10 941   -13 744   -11 530   -13 080   -15 358   -22 794     -9 517     -9 497   – 13 767   -10 031   -12 176     -10 357   -7 826   -12 024     -11 264   -16 978     -12 276   -10 680  
  §5206„Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект: „Удължаване на съществуваща мрежа за улично осветление по ул. „Прага“ / в участъка от ул. „Будапеща“ до ул. „Нови сад“/ и ул. „Орлово гнездо“   Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект: „Облагородяване на входното пространство на жилищен комплекс Чародейка- Г-Юг, кв.604, на запад и на юг от бл.117 и бл.118, гр. Русе“ Обект: „Благоустрояване на общински терен в кв.205, ПИ 63427.2.2136-за жилищно строителство, заключен между ул. „Цариград“, механа Русе, гаражи, бл. „Мургаш“ и бл. „Георги Димитров“, гр. Русе „          91 000             93 700     273 600        0             0     0                        -91 000             -93 700     -273 600

Всичко разходи по бюджета:                                                                                          0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)