Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 272 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №7/26.05.2016 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на имот, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с ПИ с идентификатор 63427.150.748, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 576 кв.м., предмет на Акт №7797/27.05.2016 г. за частна общинска собственост, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1400,00 лв. (хиляда и четиристотин лева) без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 63427.150.748, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 576 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на Акт №7797/27.05.2016 г. за частна общинска собственост, вписан под №145, том 18, н.д. 3634 , дв. вх. регистър №6813, вх. №6972/31.05.2016 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с начална тръжна цена 1400,00 лв. (хиляда и четиристотин лева) без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)