Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 272

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.5, ал. 2 от Наредба №7; чл.31, ал.1, т.1.2 и ал.3; чл. 45 от Наредба № 12 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.38, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І.Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационен елемент с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
Позиция № 29, намираща се в гр. Русе, вход от гр.София, в разделителната ивица с размери 4,00/3,00м.
Началната месечна наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе е 15,44 лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.1, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето спечелило публичния търг със срок на договора – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)