Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 273 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 1 и 2 от Постановление № 13 от 29.01.2024 година  за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, утвърдено с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол № 5/16.02.2024 г., както следва:

Чл. 38, ал.1, т.1 За пътувания в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност

Дирекция „Административно обслужване“

Отпада:

Борислава Евгениева Донева – изпълнител-хигиенист – карта, освободена

Добавя се:

Неджихан Кяшиф Реджеб  – изпълнител – хигиенист – карта

Отдел „Инвестиционно проектиране“ към дирекция ИПУК

Добавя се:

Мария Руменова Малчева – гл. специалист – билети

Дирекция „Младежки дейности и спорт“

Добавя се:

Невзие Ахмедова Бекирова – главен специалист – билети

Чл. 38, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност

Кметство Хотанца

Добавя се:

Светла Антонова Богданова – главен специалист /финансист/ – билети, новоназначена, местожителство с. Ново село.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)