Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 273 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСА, чл. 3, ал. 1 от Наредба № 49/2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, протокол №7/26.05.2016 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за попълване на КВС на с. Николово, Община Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за разделяне на поземлен имот №000357 – публична общинска собственост, с площ от 1752 кв.м., начин на трайно ползване – пасище мера, находящ се в местността „Пундев Баир“, землището на с. Николово, Община Русе, предмет на АПОС №7794/19.05.2016 г. по начин, предложен в скица – проект, неразделна част от решението, като 154 кв.м., заключени между точките 1, 2, 3, 4 и 5 на скицата-проект се придадат към съществуващия на място полски път №000269, за обособяване на нов ПИ с проектен номер 3. Останалата част от имот №000357 получава проектни номера 1 и 2, съгласно скицата-проект.
2.Дава съгласие липсваща част от отсечка на съществуващ полски път, заключена между точките 6, 7, 8, 9 и 10, с площ от 230 кв.м. да се придаде към ПИ №000413, представляващ полски път – публична общинска собственост в местността „Пундев Баир“, землището на с. Николово, Община Русе, за обособяване на нов ПИ с проектен номер 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)