Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 273 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 10, ал. 1, т. 9 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД, със собствени средства в размер на 159 500 лева да извърши изграждане на нови търговски обекти към съществуващия пазар в кв. „Здравец Изток“, бул. „Липник“ №88, гр. Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            (Пламен Рашев)