Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 273

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за продажба вестници, списания, пакетирани захарни изделия и промишлени стоки, с площ от 18,60 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Чародейка Г-юг”, ул.”Тодор Икономов” и начална месечна наемна цена 105,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терена по точка І., да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)