Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 274 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 192, ал.1, предл. първо, чл. 219, ал. 2 и чл. 221, т. 1 и т. 2 от ТЗ, чл. 2, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 13, т. 1 и т. 2 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Увеличава регистрираният капитал на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845 от 4 701 000 (четири милиона седемстотин и една хиляди) лева, разпределен в 47 010 (четиридесет и седем хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка на 4 901 000 (четири милиона деветстотин и една хиляди) лева, разпределен в 49 010 (четиридесет и девет хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, чрез реална парична вноска от 200 000 (двеста хиляди) лева, предоставена от Община Русе.

2. Изменя чл. 9 от Устава на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, както следва:    „Чл. 9. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 4 901 000 (четири милиона деветстотин и една хиляди) лева, разпределен в 49 010 (четиридесет и девет хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, от които 2 900 661 лева са под формата на парична вноска, а остатъкът от        2 000 339 (два милиона триста тридесет и девет) лева, внесени под формата на:

  • непарична вноска – собственост на Община Русе и представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.502 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, петстотин и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, местност Лагера, с площ от 43 746 кв. м. (четиридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: разсадник, номер по предходен план: 000039, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.480, 63427.3.493, 63427.3.494, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.531, 63427.3.492, 63427.3.324. Вносител на непаричната вноска е Община Русе, ЕИК по Булстат 000530632, която се легитимира като собственик с Акт за частна общинска собственост № 8129/02.11.2016г. Оценката на непарична вноска е в размер на 1 126 000 лева, съгласно извършена експертна оценка от 17.04.2019 г. на правоспособен оценител.
  • непарична вноска – вземане на Община Русе, ЕИК 000530632 по договор за паричен заем № ФС-3691/16.11.2017 г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-3945/23.05.2018 г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-4891/30.09.2019 г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020 г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД. Вносител на непаричната вноска е Община Русе, ЕИК по Булстат                 000530632, която се легитимира като собственик на вземането с договор за паричен  заем № ФС-4891/30.09.2019г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД. Оценката на непаричната вноска е в размер на 874 339  (осемстотин седемдесет и четири триста тридесет и девет) лева, съгласно извършена експертна оценка.“

3. Овластява Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе” ЕАД, ЕИК 117690845 да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)