Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 274 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32 от Закона за собствеността, Общинския съвет реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседание на Общо събрание на съсобствениците за имот на ул. „Никола Палаузов“ № 13, гр. Русе, което ще се проведе на 03.08.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация Русе, оправомощава Ценка Желева – началник отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и управление на собствеността” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание, насрочено в горепосочените време и място.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точката от дневния ред на заседанието на Общото събрание, насрочено на 03.08.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация Русе, както следва:
Приемане на решение за управление на част от съсобствен имот, представляваща 57,70 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.777 по кадастралната карта на гр. Русе от която 36,05 кв.м. са частна държавна собственост /62,48%/ и 21,65 кв.м. – частна общинска собственост /37,52%/:
„Оправомощава Областния управител на област Русе:
1. Да открие процедура за отдаване под наем на терен с площ 57,70 кв.м. и размери 13,36 м x 2,75 м x 6,85 м x 1,87 м x 2,10 м x 12,50 м x 0,98 м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 63427.2.777 по кадастралната карта на гр. Русе от които 36,05 кв.м. са частна държавна собственост /62,48%./, предмет на АЧДС №5361/02.09.2013 г. и 21,65 кв.м. – частна общинска собственост /37,52%/, находящ се на североизток от сграда с идентификатор 63427.2.777.1 /на ъгъла между ул. „Придунавски булевард“ и ул. „Никола Палаузов“, чрез провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост за разполагане на обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ.
2. Да сключи договор за наем с участника, спечелил търга, в който да се включи клауза, съгласно която частта от наемната цена, съответстваща на дела на Община Русе в съсобствения имот да се превежда по банкова сметка на Общината“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)