Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 274

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Приема изменения и допълнения в Статута на ОДЦКИ-Русе, както следва:
§1. В чл.2 думата „специализирано” се отменя.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
Създават се ал. 1 и ал. 2 със следния текст:
/1/ ОДЦКИ изготвя годишен план за своята дейност в съответствие с приоритетите в годишния културен календар на Общината.
/2/ ОДЦКИ съгласува годишния план за дейността си с Дирекция „Хуманитарни дейности“ предвид годишната програма и дългосрочната стратегия на общината в тези области.
§ 3. В чл. 7 се отменя алинея 2;
§ 4. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
2. Управлява средствата на ОДЦКИ като спазва финансова дисциплина и политика за законосъобразното и целесъобразното им разходване.”
2. Точка 6 се изменя така:
6. Изготвя вътрешни правила за дейността на ОДЦКИ, които се утвърждават от кмета на Общината.
§ 5. Член 10 се изменя така:
Чл. 10 Във връзка с дейностите на ОДЦКИ директорът има право да сключва договори и да наема лица по граждански правоотношения, след предварително съгласуване с кмета на Общината.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Т.2. Собствени приходи: платена концертна дейност;
2. Точка 4 се изменя така: след думите „Други източници” се добавя „(дарение, спонсорство, финансиране от фондове на оперативни и/или общностни програми на ЕС и др.)”.
§ 7. Член 14 се изменя така:
Чл. 14 ОДЦКИ има една бюджетна сметка в банката, която обслужва Общината.
§ 8. Чл.15. Собствените приходи се внасят в бюджета на Община Русе.
§ 9. Отменя се член 16.
Досегашните членове 17 и 18 стават съответно 16 и 17.
§ 10. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 3:
„§ 3. Изменението на Статута влиза в сила от датата на приемането му с решение Общински съвет – Русе”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение 1

С Т А Т У Т
НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този статут урежда дейността, управлението и финансирането на Общински детски център за култура и изкуство, наричан по-долу за краткост ОбДЦКИ.
Чл.2 Общински детски център за изкуство и култура е бюджетно звено при Община Русе – “Други дейности по икономиката” за организиране на детски и младежки извънкласни дейности и клубни форми, което се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.

II. ДЕЙНОСТ
Чл.3. ОбДЦКИ организира и създава условия за:
1. развитие на детски любителски формации във всички сфери на изкуството
2. функциониране на школи, курсове, кръжоци, клубове
3. откриване, подпомагане и обучение на млади таланти в областта на културата
4. развитие и усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата
5. провеждане на културни прояви и инициативи
6. осъществяване на дейности, свързани с опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, съхраняване на българския книжовен език, традиции и обичаи
Чл.4. ОбДЦКИ работи по предварително изготвен и съгласуван годишен план с отдел “Образование и култура”.
/1/ (нова с реш.№274/12.07.2012 г.) ОДЦКИ изготвя годишен план за своята дейност в съответствие с приоритетите в годишния културен календар на Общината.
/2/ (нова с реш.№274/12.07.2012 г.) ОДЦКИ съгласува годишния план за дейността си с Дирекция „Хуманитарни дейности“ предвид годишната програма и дългосрочната стратегия на общината в тези области.
Чл.5. ОбДЦКИ участва в подготовката и реализацията на инициативите от общинския културен календар – фестивали, конкурси, концерти, програми и др.
Чл. 6. ОбДЦКИ осъществява контакти и сътрудничество с други институти и организации от страната и чужбина, като съгласува предварително участието си с Кмета на Община Русе.

III. УПРАВЛЕНИЕ
Чл.7. /1/ Финансово и функционално дейността на ОбДЦКИ се ръководи и контролира от:
1. Кмета на Община Русе
2. Ресорния зам.-кмет
3. Директора на Дирекция “Хуманитарни дейности”
4. Директора на ОбДЦКИ
/2/ (отменена с реш.№274/12.07.2012 г.)
Чл. 8. Ръководството на ОбДЦКИ се осъществява пряко от Директора.
/1/ Директорът се назначава от Кмета на Община Русе след провеждане на конкурс
/2/ Директорът организира, ръководи и отговаря за дейността на ОбДЦКИ и го представлява в рамките на определените му правомощия, като:
1. Представлява ОбДЦКИ пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина.
2. (изм. с реш.№274/12.07.2012 г.) Управлява средствата на ОДЦКИ като спазва финансова дисциплина и политика за законосъобразното и целесъобразното им разходване.”
3. Определя вътрешната структура на ОбДЦКИ в рамките на утвърдената численост.
4. Създава необходимите условия за наблюдение и контрол на посещаемостта на организираните от ОбДЦКИ форми – кръжоци, клубове, формации, школи и др.
5. Осъществява правомощия на работодател по трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда със служителите в ОбДЦКИ и определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения в съответствие с определената СМБРЗ от Общински съвет – Русе и нормативни изисквания.
6. (изм. с реш.№274/12.07.2012 г.) Изготвя вътрешни правила за дейността на ОДЦКИ, които се утвърждават от кмета на Общината.
7. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното използване на бюджетните средства и собствените приходи.
8. Установява разпределението на работното време в Правилника за вътрешния трудов ред, съгласно Кодекса на труда.
Чл. 9. Разпоредител с бюджетните средства е директорът.
Чл.10. (изм. с реш.№274/12.07.2012 г.) Във връзка с дейностите на ОДЦКИ директорът има право да сключва договори и да наема лица по граждански правоотношения, след предварително съгласуване с кмета на Общината.

Чл.11. Утвърждава Правилници за работата и дейността на всяка формация.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.12. ОбДЦКИ има статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Чл.13. Бюджетът на ОбДЦКИ се формира от:
1. Субсидия от общинския бюджет
2. (изм. с реш.№274/12.07.2012 г.) Собствени приходи: платена концертна дейност.
3. Програми и проекти на национални и международни институции
4. (изм. с реш.№274/12.07.2012 г.) Други източници (дарение, спонсорство, финансиране от фондове на оперативни и/или общностни програми на ЕС и др.).
Чл. 13а. Финансово-счетоводното обслужване на ОбДЦКИ се осъществява от директор, главен счетоводител и касиер.
Чл. 14. (изм. с реш.№274/12.07.2012 г.) ОДЦКИ има една бюджетна сметка в банката, която обслужва Общината.
Чл. 15. (изм. с реш.№274/12.07.2012 г.) Собствените приходи се внасят в бюджета на Община Русе.
Чл. 16. ОбДЦКИ ползва общински сграден фонд, който няма право да преотдава под наем.
Чл. 17. Сградният фонд се предоставя безвъзмездно след решение на ОбС – Русе.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Статутът подлежи на изменение и допълнение в съответствие с промените в законодателството на Република България в сферата на местното самоуправление, Устройствения правилник на Община Русе и други нормативни актове.
§ 2. Статутът е изготвен в изпълнение на Решение N 635, точка 4.4 от 21 юни 2002 г. и влиза в сила от датата на приемането му с Решение на ОбС – Русе.
§ 3. Изменението на Статута влиза в сила от датата на приемането му с решение Общински съвет – Русе”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/