Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 274

РЕШЕНИЕ № 274
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.61,ал.2,т.4,б.а ЗМСМА, във връзка с чл.59 ЗМСМА и чл.6,ал.2 ЗФУК ал.2 и изискванията в Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, приоритетна ос I.”Добро управление”, подприоритет 1.2.”Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-04, Общинският съвет реши:

1.Одобрява подписаното споразумение за сътрудничество между община Силистра – бенефициент и общините Русе и Видин – партньори, за съвместно изпълнение на проект „Новото публично управление в дунавските общини – гарант за прозрачност и публичност при обслужването на гражданите и бизнеса”, по открита процедура за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритет 1.2.”Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-04 на оперативна програма „Административен капацитет”.