Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 275 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет реши:
1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост в полза на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията част от незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.74.62 по КККР на гр. Русе, която част съставлява 3 843/302 830 идеални части, целия с площ от 302 830 кв.м., с трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За железопътна гара, спирка в местността „Слатина“, Община Русе, за нуждите на обект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе“, предмет на АОС №7811 от 06.06.2016 г., чрез дарение.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде Заповед и да сключи договор за дарение по прехвърляне в собственост на недвижимия имот, описан в т. 1 от настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)