Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 275 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 48,00 кв. м., находяща се в имот с идентификатор 63427.1.47 по кадастралната карта на гр. Русе, алея „Възраждане“ №15 (ъгъл с ул. „Патриарх Евтимий“ №2), предмет на Акт за частна общинска собственост №6661 от 06.03.2012 г.

2. Упълномощава кмета на Община Русе да организира премахването на сградата и разчистването на терена от отпадъци.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            (Пламен Рашев)