Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 276 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол № 8 от 22.06.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., като включва недвижим имот представляващ УПИ IІ-552 в кв. 56 с площ от 842 кв. м. по плана на с. Семерджиево, ул. „Арда“ № 2, одобрен със Заповед № 666 от 30.12.1987 г. на Община Русе, с начин на трайно ползване: територия, заета от населени места, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под № 7802 от 02.06.2016 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост към отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под № 7802 от 02.06.2016 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост” в Община Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 4 940,00 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на продажба на земя – частна общинска собственост, УПИ IІ-552, в кв. 56, с площ от 842 кв. м. по плана на с. Семерджиево, ул. „Арда“ № 2, одобрен със Заповед № 666 от 30.12.1987 г. на Община Русе, с начин на трайно ползване: територия заета от населени места, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7802 от 02.06.2016 г. на Фатме Раифова Юсеинова, Раиф Таиров Хасанов и Рефет Таиров Хасанов на цена 4 940,00 лева, представляваща разликата между цената на правото на собственост върху земята и реализираното вече право на строеж върху нея, без включени други дължими данъци и такси.“
Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила на решението на Общинския съвет и са за сметка на купувача на земята – Фатме Раифова Юсеинова, Раиф Таиров Хасанов и Рефет Таиров Хасанов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)