Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 276 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протокол №8/17.09.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

           1. Да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността спрямо придаваеми терени, както следва:

           1.1. Придаваем терен по дворищна регулация от 25,70 кв.м. от застроен поземлен имот с идентификатор 63427.9.924 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ I-924-за поща и озеленяване в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе към поземлен имот с идентификатор 63427.9.1121 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ III-1021 кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, собственост на Димитричка Минкова Ганчева, на цена от 666,00 лева (шестстотин шестдесет и шест лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор.

           1.2. Придаваем терен по улична регулация от 0,90 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1157 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ  улица „Карнобат“ към поземлен имот с идентификатор 63427.9.1121 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ III-1021 кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, собственост на Димитричка Минкова Ганчева, на цена от 23,00 лева (двадесет и три лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор.

           2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            (Пламен Рашев)