Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 276

РЕШЕНИЕ № 276

Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2008г.  със сумата
20 600 лв.
ПРИХОДИ
Взаимоотношения с ЦБ
§ 31 13 Целеви трансфери за капиталови разходи                                 + 9 000 лв.
Неданъчни приходи
§ 24 05 Приходи от наеми                                                                         + 1 600 лв.
Помощи, дарения и др.безвъзмездно получени суми от страната
§ 45 03 Капитал.дарения, помощи и др.безвъзмездно получени суми + 10 000 лв.
 
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
 ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г.                                                + 20 600 лв.

 РАЗХОДИ
ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ – Местни дейности
 
 ФУНКЦИЯ „ Отбрана и сигурност”
Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от кризи бедствия и аварии
§ 10 20 Външни услуги                                                                         –  25 000 лв.
Всичко за дейност                                                                                   – 25 000 лв.

 ФУНКЦИЯ „Образование
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 15 Материали                                                                                   + 18 500 лв.
ОДЗ в с. Сандрово               – 12 000 лв. (700 + 11 300)
ОДЗ „Синчец” Средна кула  – 6 500 лв.
§ 10 20 Външни услуги – ОДЗ Николово                                               +  5 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт                                                                              + 20 000 лв.
ОДЗ „Синчец” Средна кула  – 10 000 лв.
ОДЗ Николово                       – 10 000 лв.
 Всичко за дейност                                                                                  + 43 500 лв.
 Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране
 § 10 15 Материали ( ОУ „Л.Каравелов” )                                               + 1 500 лв. 
§ 10 20 Външни услуги  (ОУ „Отец Паисий” )                                          + 100 лв.
 Всичко за дейност                                                                                  +  1 600 лв.

 ФУНКЦИЯ „Здравеопазване” – Дофинансиране
Дейност 426 Диспансер за кожно венерически заболявания
 § 43 02 Субсидии за осъществяване на болнична помощ                    + 40 000 лв.

 ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
  Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
  § 10 20 Външни услуги                                                                           – 40 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 701  Почивно дело
§ 10 98 Други некласифицирани разходи                                                – 21 300 лв.
Всичко за дейност                                                                                    – 21 300 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет :                                    – 1 200 лв.

  КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: „Високопроходим автомобил”                                                   + 22 000 лв.

 ФУНКЦИЯ „ Отбрана и сигурност” – Местни дейности
 Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност
 § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изграждане на водопроводна връзка и вътрешна
инсталация на общинска сграда на бул.”Липник” 121                         + 25 000 лв.

 ФУНКЦИЯ „Образование
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Ремонт на котел ОДЗ Николово                                              – 15 000 лв.
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Готварска ел.печка ЦДГ „Щастливо детство” Сандрово          –  700 лв.
Обект: „Хромникелови работни маси за кухня – 10 бр.
ОДЗ „Синчец” Средна кула”                                                        – 6 500 лв.
Обект: „Бойлери ЦДГ „Детелина” – 3 бр.”                                          + 11 000 лв.
Обект: „Оборудване на 3 бр. детски кътове в ЦДГ „Здравец””          + 5 000 лв.
  Обект: „Оборудване на дeтска площадка ЦДГ с. Басарбово”             + 5 000 лв. 
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти   
Обект: „Газификация ОДЗ „Снежанка”                                                + 65 000 лв.

Дейност  322  Общообразовтелни училища- дофинансиране
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Основен ремонт физкултурен салон оу „В.Априлов”          + 70 000 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти   
Обект: „Газификация  ОУ „И.Вазов” – ПДГ”                                      +   4 000 лв.

  Дейност 337 Извънучилищни дейности 
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти                              
Обект: „Газификация ЦУНТ”                                                                + 17 500 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване
Дейност 431 Детски ясли
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти   
Обект: „Газификация Детска ясла № 12”                                              + 73 000 лв.

  ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 541 Дом за възрастни с деменция – дофинансиране
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Основен ремонт водно-отоплителна инсталация и котелно
помещение дом „Приста”                                                        + 47 000 лв.

  ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
 Дейност 604 Осветление на улици и площади
§ 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Централна  градина ел. мрежи – СМР”                                      + 16 000 лв.
Обект: „Осветление около средношколско общежитие – СМР”           – 16 000 лв.

 Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Реконструкция на улично-алейна растителност
и ремонт настилки около паметника „Альоша”                    – 120 000 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти   
Обект: „Изграждане на площадки за контейнери за
битови отпадъци”                                                                       – 50 000 лв.
  Обект: „Дялово участие в Европейски фондове”                                 – 22 000 лв.

  ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
   Дейност 738 Читалища
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
   Обект: „Компютърни системи – 9 бр.                                                   + 9 000 лв.
Дейност 741 Радиотранслационни възли
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Климатици общинско радио”                                                  + 7 730 лв.       

   ФУНКЦИЯ  „Икономически дейности и услуги”
    Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти   
Обект: „Индустриален парк втори етап                                          + 112 000 лв.
Обект: „Изграждане на терен с изкуствена трева
СК „Дунав”                                                                           – 237 230 лв.

   Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                        + 21 800 лв.

  ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
  ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г.                                               + 20 600 лв.

 

    ІІІ. На основание чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2008 г. ПРЕДЛАГА на Министерство на финансите да УТВЪРДИ компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008 година с източник целева субсидия от ЦБ, както следва:

/ лева /

Параграф, функция , обект

Било

Става

Разлика

 

 §5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
ФУНКЦИЯОбщи държавни служби”
Обект:„Газификация сграда ул”Рига”36
Обект:„Газификация сграда „Пирот” 5
ФУНКЦИЯ „Образование
Обект: „Газификация ЦДГ „Детелина”

 ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Обект:”Улично осветление изход Силистра бул.Тутракан –СМР ІІ етап  
Обект:”Улично осветление  бул „България” от мостовете до ОУ „Алеко Константинов”

 

 

0
0

0

 

 

310 000

 

310 000

 

 

86 000 
10 000

89 000

 

 

195 000

 

240 000

 

 

+ 86 000
+ 10 000

+ 89 000

 

 

– 115 000

 

– 70 000 

Всичко

1 089 100

1 089 100

 0