Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 277 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка със заявление вх. № ОИ-04-2 от 04.05.2016 г. и Протокол №7 от 26.05.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №108, прието с протокол №6/25.02.2016 г., както следва:
Премахва точка №1 от списъка – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. ул. „Александровска” №97, вх. А, ет. 4, ап. В, предмет на АОС №7851/10.06.2016 г.
2.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с недвижим имот, представляващ 27,35 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3940.4.9, с площ от 73,93 кв.м., с административен адрес град Русе, ул. „Александровска” №97, вх. 1 , ет. 3, ап. В, предмет на АОС №7851 от 10.06.2016 г., вписан под №200, том 20, н. д. 4081, вх. №7829 от 15.06.2016 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му на цена в размер на 22 300,00 лева, без включени дължими данъци и такси.
3.Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Татяна Георгиева Дочева-Русева, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 27,35 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3940.4.9, с площ от 73,93 кв.м., с административен адрес град Русе, ул. „Александровска” №97, вх. 1, ет. 3, ап. В, предмет на АОС №7851 от 10.06.2016 г., вписан под №200, том 20, н. д. 4081, вх. №7829 от 15.06.2016 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, срещу заплащане на цена в размер на 22 300,00 лева., без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на имота- Татяна Георгиева Дочева-Русева.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)