Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 277 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

             На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62/2010 г.), Протокол №8/17.09.2020 г. на КОС при Община Русе и мотивирано искане от Началника на Общинска служба „Земеделие“ – град Русе, Общинският съвет реши:  

         1. Дава съгласие за обезщетяване наследниците на Върба Иванова Шаханова със следните недвижими имоти:

         1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.63.33 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 4 502 кв.м., находящ се в местността „Под ормана“, землище на град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия;         

         1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.66.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 1 499 кв.м., находящ се в местността „Под ормана“, землище на град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия.

         2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            (Пламен Рашев)