Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 277

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ –ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
Трансфери
Предоставени трансфери -53 000лв.
Всичко трансфери -53 000лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ -53 000лв.
ІІ. ПРИХОДИ-МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи” +77 987лв.
Всичко неданъчни приходи +77 987лв.

Трансфери
§6102 „Предоставени трансфери” -3 000лв.
§6401 „Получени трансфери от ПУДООС +19 924лв.
Всичко трансфери +16 924лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ +94 911лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +41 911лв.

ІІІ. РАЗХОДИ –държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1014 „Учебни и научноизследователски разходи, книги за библиотеки”
ОУ „Братя Миладинови” -2 100лв.
§1015 „Материали” -10 000лв.
ОУ „Олимпи Панов” -5 000лв.
СОУ Евр. Езици -5 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия” – ОУ „Олимпи Панов” -5 000лв.
§1020 „Външни услуги”-СОУ с преподаване на немски език -10 000лв.
§1030 „Текущ ремонт” -22 700лв.
ОУ „Братя Миладинови” -7 700лв.
ОУ „Тома Кърджиев” -10 000лв.
ОУ „Любен Каравелов” -5 000лв.
§1040 „Платени данъци, мита, такси” – ОУ „Братя Миладинови” -400лв.
§1051 „Командировки в страната” – ОУ „Братя Миладинови” -1 800лв.
§1098 „Др.некласифицирани разходи” – ОУ „Братя Миладинови” -1 000лв.
Всичко за дейност -53 000лв.
Всичко разходи – държавни дейности -53 000лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 ЦДГ
§1011 „Храна” +11 650лв.
ЦДГ „Слънце” +7 800лв.
ЦДГ „Русалка” +3 850лв.

§1013 „Постелен инвентар и облекло” +5 024лв.
ЦДГ „Слънце” +3 704лв.
ЦДГ „Русалка” +1 320лв.

§1015 „Материали” +31 720лв.
ЦДГ „Слънце” +17 850лв.
ЦДГ „Русалка” +13 870лв.
§1016 „Вода, горива и енергия” – ЦДГ „Слънце” +4 903лв.
§1020 „Външни услуги” – ЦДГ „Слънце” +300лв.
§1091 СБКО – ЦДГ „Русалка” +139лв.
Всичко за дейност +53 736лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 „Други дейности по културата”
§1098 „Други некласифицирани разходи” -3 000лв.
Всичко за дейност -3 000лв.
Всичко разходи – местни дейности +50 736лв.

Всичко разходи – общински дейности +50 736лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 ЦДГ
§0101 „Заплати на персонала зает по трудови правоотношения” +8 640лв.
ЦДГ „Слънце” +4 000лв.
ЦДГ „Русалка” +4 640лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО – ЦДГ „Русалка” +586лв.
§0552 „Осигурителни вноски от работодател за УПФ”- ЦДГ ”Русалка” +152лв.
§0560 ”Здравно осигурителни вноски от работодател” – ЦДГ „Русалка” +223лв.
Всичко за дейност +9 601лв.

Натурални показатели:
§0131 „Численост на персонала” +9бр.:
– ЦДГ „Слънце” 2 групи +6бр.
– ЦДГ „Русалка” 1 група +3бр.
§1601 „Брой деца от 3до 5години” +82бр.:
– ЦДГ „Слънце” 2 групи +52бр.
– ЦДГ „Русалка” 1 група +30бр

Всичко разходи-дофинансиране +9 601лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ТЕКУЩ БЮДЖЕТ +7 337лв.

V. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 ЦДГ –Местни дейности
§5203 „Придобиване на друго оборудвате, машини и съоръжения” +14 650лв.
ЦДГ „Слънце”
Обект „Ел. пекарна с 3 фурни” -1 бр. +4 050лв.
Обект „Зеленчукорезачка” -1бр. +2 300лв.
Обект „Професионален миксер” 1 бр. +2 700лв.
Обект „Ел. табло” 1 бр. +1 800лв.
Обект „Филтриращо съоръжение за басейн” +3 800лв.
Всичко за дейност +14 650лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 589 „Други служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта”-дофинансиране
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
Обект „Социално предприятие общинска трапезария” +49 735лв.
Всичко за дейност +49 735лв.

ФУНКЦИЯ „„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§1015 „Материали” -17 796лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудвате, машини и съоръжения” +17 796лв.
Обект „Асфалторезач ЩИЛ-TS700 с количка” -2бр. 6 414лв.
Обект „Уред за обдухване ЩИЛ-BR430” -2 бр. 1 842лв.
Обект „Хидравлична станция NYCON, модел НРР09 и хидравличен къртач
NYCON, модел НН20 -1 бр. 9 540лв.

Дейност 619 „Други дейности по жил.строителство,благоустройството и регионалното развитие”-местни дейности
§5301 „Придобиване на програмни продукти”
Обект „Софтуер – дигитална карта” – 27 600лв.
§1020 „външни услуги” -22 135лв.
Всичко за дейност -49 735лв.

Дейност 622 „Озеленяване”-местни дейности
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти” +19 924лв.
Обект „Облагородяване и озеленяване на административен център
на с. Николово” – км. Николово +9 924лв.
Обект „Площадка за отдих и игра на нашите деца-децата и жителите
на град Мартен” – км. Мартен +10 000лв.
Всичко за дейност +19 924лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ – КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ +34 574лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +41 911лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)