Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 278 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2, всички от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, по ПУП-ИПУР, ИПР и ПЗ, одобрен със Заповед № РД-01-711/20.03.2024г. на Кмет на Община Русе за обособяване на два нови УПИ – УПИ XV-1526 “за обществено обслужване и складови дейности“ и УПИ XVI-1527 “за обществено обслужване и складови дейности“, кв. 3000 по плана на кв. ИПЗ, град Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-  общинска собственост за 2024 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 16 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.8.802 по КККР на гр. Русе – ул. „Потсдам“, кв. ИПЗ, придаван към УПИ XV-1526, в кв. 3000, Източна промишлена зона, град Русе, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1526 по КККР на град Русе, с прогнозна цена в размер на 4 883 лева (четири хиляди осемстотин осемдесет и три лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 16 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.8.802 по КККР на гр. Русе – ул. „Потсдам“, кв. ИПЗ, придаван към УПИ XV-1526, в кв. 3000, Източна промишлена зона, град Русе, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1526 по КККР на град Русе, за частна общинска собственост.

3. Да се продадат 16 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.8.802 по КККР на гр. Русе – ул. „Потсдам“, кв. ИПЗ, придаван към УПИ XV-1526, в кв. 3000, Източна промишлена зона, град Русе, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1526 по КККР на град Русе, придобит в собственост от „София Франс Ауто“ АД, ЕИК 040823148, на стойност 4 883 лева (четири хиляди осемстотин осемдесет и три лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на дружеството.

4. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 г. с придобиване на терен, представляващ придаваема част от 6 кв.м от УПИ XV-1526, в кв. 3000, Източна промишлена зона, град Русе, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1526 по КККР на град Русе, придавани към общински поземлен имот ПИ 63427.8.802 – ул. „Потсдам“, кв. ИПЗ, с прогнозна цена в размер на 1 960 лева (хиляда деветстотин и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.

5. Да се придобият 6 кв.м. от УПИ XV-1526, в кв. 3000, Източна промишлена зона, град Русе, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1526 по КККР на град Русе, придобит в собственост от „София Франс Ауто“ АД, ЕИК 040823148, придавани към общински поземлен имот ПИ 63427.8.802 – ул. „Потсдам“, кв. ИПЗ, на стойност 1 960 лева (хиляда деветстотин и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)