Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 278 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Утвърждава Списък на сградите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане, считано от 2017 г., включващ:
Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни раздел Б. Къщи – 172 броя къщи;
Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 92 броя къщи;
Списък №4 на общинските жилища за продажба на граждани, правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – 4 жилища.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)